تلفن : 26313120-26313119 

نمابر :26313118

info@bsaco.net

نشانی : تهران - پاسداران - میدان هروی - خیابان ضابطی - خیابان شریفی غربی - شماره 24 - واحد 7